livios logo

Ontslag syndicus door hem zelf gegeven

Vraag

De syndicus van onze VME wil zijn contract voortijdig beëindigen. Hij wil daartoe een extra algemene vergadering organiseren. Hoeveel tijd moet de syndicus onze VME geven om een geschikte nieuwe syndicus aan te stellen? 

Antwoord

Vastgoed-expert en makelaar Milo Marescaux geeft volgend antwoord: "De syndicus is volgende de wet op de mede-eigendom verplicht een overeenkomst af te sluiten met de VME. Partijen zijn vrij te bepalen wat zij wensen opgenomen te zien in deze overeenkomst zoals, aanstelling syndicus, duur van het mandaat, bijhouden dossiers, de vergoedingen, de formaliteiten bij het begin en het einde van het mandaat, openen van de rekeningen…"

"Meestal wordt het mandaat afgesloten voor een bepaalde duur. Het mandaat mag de duur van 3 jaar niet overschrijden. Het mandaat kan slechts vernieuwd worden mits uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Stilzwijgende vernieuwing van het mandaat kan bijgevolg niet."

"De syndicus is mijn inziens gebonden aan de termijn bepaald in het contract. Slechts op het einde van zij mandaat kan hij deze beëindigen door zich niet meer verkiesbaar te stellen op de algemene vergadering. De syndicus doet er dan best aan toe drie uitgebreide offertes te vragen bij collega syndici, waarin hij hen ook vraagt naar hun opleiding, referenties en contract-voorwaarden. Deze legt hij dan voor op de volgenden algemene vergadering, die beslist over de aanstelling van de nieuwe syndicus. De algemene vergadering kan ook beslissen dat de kandidaat die zij voorgesteld hebben zich voorstelt op een extra algemene vergadering."

"Mijn inziens kan de syndicus de overeenkomst niet vroegtijdig opzeggen, tenzij dit in de overeenkomst bepaald is. De syndicus die dit wel wenst te doen, dient een bijkomende algemene vergadering te beleggen met als agendapunt ontslag syndicus + aanstellen nieuwe syndicus. Voor deze bijkomende algemene vergadering kan de syndicus geen vergoeding vragen daar hij deze zelf heeft uitgelokt. De syndicus doet er ook best aan toe de reden voor zijn ontslag op te geven en deze op te nemen in het verslag van deze algemene vergadering. Heeft de syndicus offertes bekomen van collega syndici dan kan hij deze voorleggen aan de algemene vergadering. Heeft hij dit niet gedaan dan zal de algemene vergadering op zoek moeten gaan naar een nieuwe syndicus. De syndicus dient aan de algemene vergadering de tijd te geven om een nieuwe syndicus te zoeken. Een redelijke termijn is mijn inziens drie maand."

"De syndicus zou mijn inziens ook een vroegtijdig einde aan zijn mandaat kunnen stellen indien de relaties met de mede-eigenaars dermate verzuurd zijn dat verdere samenwerking niet meer mogelijk is.

Art. 577-8. & 1. De bepalingen die de verhouding regelen tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars en de daaraan gekoppelde vergoeding, staan in een schriftelijke overeenkomst.

Die overeenkomst omvat met name de lijst van de van de forfaitaire prestaties en de lijst van de aanvullende prestaties en van de daaraan verbonden bevoegdheden. Een niet vermelde prestatie kan geen aanleiding geven tot vergoeding, behoudens beslissing van de algemene vergadering.

Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan vernieuwd worden door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dan het mandaat niet wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding. De algemene vergadering kan steeds de syndicus ontslaan.

Opdrachten

 • De wettelijke opdrachten.
 • De opdrachten opgesomd in het reglement van mede-eigendom.
 • Deze beslist door de algemene vergadering.

De vergoedingen

 • De gewone vergoeding.
 • De bijkomende vergoedingen.
 • Voor het houden van een bijkomende algemene vergadering.
 • Voor de opvolging van gerechtelijke dossiers.
 •  Voor het opvolgen van grote werken.
 • Voor het verstrekken van inlichtingen bij de verkoop van een appartement.

Bijhouden dossiers:

 • Dossier met de notulen van de algemene vergaderingen.
 • Dossier post-interventie.
 • Dossier lift.
 • Veiligheidsdossier.

 

Beantwoord door: Livios
Meer beantwoorde vragen over Verhuurregelgeving

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verhuren/verhuurregelgeving/vraag/34280/ontslag-syndicus-door-hem-zelf-gegeven/