livios logo

Gebruiksvoorwaarden

Auteursrechten

Auteursrechten zijn van toepassing op www.livios.be en op alle initiatieven van Livios. Het gebruik van www.livios.be en andere door Livios beheerde applicaties betekent dat je je als bezoeker stilzwijgend akkoord verklaart met onze gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten - copyright

Als gebruiker erken je uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens door Livios eigendom zijn en blijven van Livios en verbindt je je er toe er geen wijzigingen in aan te brengen.

Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook - elektronisch, mechanisch of anders - zijn streng verboden. Tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Livios.

Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan, te verspreiden of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser en indexatie door zoekrobots voor efficiënte zoekresultaten.

Aansprakelijkheid

De redactie van Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de door haar gepubliceerde informatie waarvoor zij echter niet aansprakelijk gesteld kan worden voor welk gebruik dan ook. Livios is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen en t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst. En dit zelfs indien Livios gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Livios maakt linken naar andere websites die interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker, deze linken zijn puur informatief en Livios is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden. Livios kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de publicaties van livios en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Livios onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven. Schade aan jouw computer of bijhorende software door het bezoeken van deze site kan niet op Livios verhaald worden.

Spelregels rond interactiviteit

Alle teksten, gegevens, foto's, beelden, berichten of andere content geplaatst op de website vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Livios heeft geen controle over de inhoud van de toegestuurde informatie van gebruikers op de website en kan in geen enkel geval hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. 
Livios houdt zich het recht voor om reacties of citaten te gebruiken voor eigen doeleinden en om reacties te weren. De beslissing dit te doen is de autonome bevoegdheid van Livios. Livios houdt zich bovendien het recht voor deelnemers te weren als zij stelselmatig de spelregels met de voeten treden.

Als gebruiker van een Livios-applicatie, verbind je je ertoe geen teksten op de website te plaatsen of ernaar te verzenden die een politieke mening uitdrukken, van beledigende, racistische, xenofobische aard zijn of die aanleiding kunnen geven tot discriminatie, haat of geweld ten opzichte van een persoon, groep, gemeenschap of leden ervan, als gevolg van hun ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische herkomst. Ook misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen, etc. zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld als klachtmisdrijven. Scheldpartijen, grove beledigingen, het misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eerrovende praktijken zijn dus ook op alle sites in beheer van Livios verboden.

Door gebruik van deze website, en in het bijzonder het bouwforum, verbind je je ertoe Livios (eigenaar van de site), en haar dochterondernemingen, bestuursleden, werknemers, inclusief de forummoderator, partners en agenten, 
- te vrijwaren tegen iedere klacht of aanspraak geuit door derden, dan wel
- elke door Livios of deze personen geleden schade te vergoeden
ten gevolge van de inhoud of de strekking van de berichten (inclusief fotomateriaal en andere digitale bestanden) die je aan de website verzendt.

Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina's, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kan worden.

Hacken of poging tot hacken van sites in beheer van Livios is absoluut verboden en wordt bestraft. In dit geval halen wij er zonder uitzondering, ook bij minderjarigen, onmiddellijk de politie bij. Hier staat een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en/of een geldboete tot 25.000 euro op.

Beschikbaarheid van de applicaties

Livios heeft tal van maatregelen genomen om het aangeboden informatie- en dienstenplatform 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden. Toch behouden we ons het recht voor om op elk moment en dit indien nodig zonder voorafgaande mededeling bepaalde applicaties te onderbreken om technische of andere redenen. Livios behoudt zich eveneens het recht voor om diensten te beëindigen, en dit zonder verantwoordelijk gehouden te kunnen worden voor eventuele gevolgen voor jou of derden.

Externe linken

Deze site bevat linken naar andere websites. Livios is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het bestaan van deze websites. Eenieder die gebruik maakt van deze links is zich ten volle bewust van het feit dat het Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Livios geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Livios kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze sites.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot initiatieven van Livios valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

Wijziging en kennisgeving

Livios behoudt zich het recht voor bovenstaande regelgevingen te alle tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.


https://www.livios.be/nl/gebruiksvoorwaarden/