Privacy policy

U heeft een recht van bezwaar tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van Livios, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing.

1. Algemeen

Livios behandelt uw Persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

2. Definities

 • Gegevensbestand: Het digitaal bestand, door Livios samengesteld en bijgewerkt, dat bestaat uit het geheel van Persoonsgegevens die aan haar meegedeeld werden in verband met de door u gebruikte Dienst, Product of Tool dat door de Partners geraadpleegd kan worden.  
 • Partners: De commerciële partners van Livios die vermeld worden op de website www.livios.be. Deze Partners worden in het kader van deze privacyverklaring niet als derden beschouwd.
 • De Persgroep Publishing NV: De Persgroep Publishing, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 347 en opgenomen in de Kruispuntbank der ondernemingen met het nummer 0403.506.340.
 • Persoonsgegevens: Alle informatie op basis waarvan u geïdentificeerd kan worden of op basis waarvan u identificeerbaar bent, zoals uw naam, uw identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van uw persoon.
 • Product, Dienst, Tool: De diensten “Nieuwsbrief”, “Bestel documentatie”, “Vraag en antwoord”, “Modelcontracten”, “Verhuisplanner”, “Zoek een vakman / handelaar”. De tools “Premielinker”, “Schenkingstool”, “Bereken kostprijs nieuwbouw”.
 • Livios: Livios is een bedrijfsonderdeel van De Persgroep Publishing. Livios is gevestigd te 3520 Zonhoven, Wijerstraat 4 – e-mailadres: info@livios.be – telefoonnummer: 011 85 80 50. Als onderdeel van de Persgroep Publishing dient Livios vereenzelvigd te worden met de Persgroep Publishing.
 • Verwerken: Het bewerken van Persoonsgegevens zoals omschreven onder de definitie van Verwerking;
 • Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Livios is verantwoordelijk voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens.

3. Persoonsgegevens die verzameld worden

a) De Persoonsgegevens die u ons meedeelt

Livios verzamelt de Persoonsgegevens die u ons meedeelt, ongeacht de wijze waarop (o.m. via het formulier op de website van Livios).

U bent geheel vrij om uw Persoonsgegevens al dan niet aan Livios mee te delen. Houd er rekening mee dat het afsluiten van een overeenkomst en de levering van een Product, Dienst, Tool geweigerd kan worden indien u uw Persoonsgegevens niet aan Livios meedeelt.

U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan Livios.

b) De Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

Livios verzamelt bepaalde Persoonsgegevens via cookies. Dit wordt omschreven in het cookiebeleid.

4. Rechtsgrond en doeleinden van de Verwerking van uw Persoonsgegevens

a) De Verwerking in het kader van de uitvoering van de overeenkomst

Livios Verwerkt uw Persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot (een van de) Product(en), Dienst(en), Tool(s). In dit geval Verwerkt Livios uw Persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

 • Indien u de Producten, Diensten, Tools van Livios gratis wenst te ontvangen, houdt de Verwerking in dat Livios uw Persoonsgegevens gebruikt voor de eventuele levering van de Producten, Diensten, Tools en opneemt in het Gegevensbestand met betrekking tot dat Product, Dienst, Tool gedurende de bewaartermijn zoals voorzien in artikel 8.
 • Indien u de gratis brochures wenst te ontvangen, worden uw Persoonsgegevens enkel meegedeeld aan de Partner van wie deze brochure afkomstig is.
 • Indien u gebruik maakt van de dienst “Zoek een vakman / handelaar” worden uw gegevens meegedeeld aan de vakman / handelaar van wie u een contactformulier invult en aan de bijhorende merken. 

b) De Verwerking op grond van uw toestemming

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u tevens de toestemming aan Livios om de Persoonsgegevens die u meegedeeld heeft voor het gebruik van een Product, Dienst of Tool te Verwerken voor volgende doeleinden:

 • indien u gebruik maakt van een Product, Dienst, Tool van Livios en hierbij uw gegevens achterlaat, houdt Livios u automatisch op de hoogte van (ver)bouwnieuws via de nieuwsbrief die twee keer per week wordt verstuurd.
 • Livios zal u actuele informatie verstrekken omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden die voor u interessant kunnen zijn.
 • onderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Producten en/of onze diensten te voeren;
 • na de Persoonsgegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken teneinde inhoudelijke kennis op te bouwen.

Indien Livios voornemens is een Verwerking van uw Persoonsgegevens uit te voeren voor een doel dat niet in deze privacyverklaring voorzien is, zal zij u op het door u opgegeven e‑mailadres contacteren teneinde u op de hoogte te brengen van deze nieuwe Verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze Verwerking te weigeren.

c) De Verwerking noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Livios en/of de De Persgroep Publishing

Livios verzamelt en Verwerkt uw Persoonsgegevens als bedrijfsonderdeel van de Persgroep Publishing. Gelet hierop kan de Persgroep Publishing uw Persoonsgegevens Verwerken indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van een rechtvaardig belang van Livios en/of De Persgroep Publishing.

5. Mededeling van uw Persoonsgegevens aan de Partners

Indien de Verwerking van uw Persoonsgegevens gebeurt op grond van de uitvoering van de overeenkomst zoals voorzien in punt 4a van onderhavige privacyverklaring, worden uw Persoonsgegevens opgenomen in het Gegevensbestand van Livios dat gedeeld wordt met de partners van Livios.

Door akkoord te gaan met onderhavige privacyverklaring geeft u tevens uw toestemming om actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden van onze Partners en marketing berichten van onze Partners te ontvangen.

6. Vertrouwelijkheid

De Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij Livios hiervoor uw expliciete, voorafgaande toestemming heeft verkregen en met uitzondering van de gegevens meegedeeld aan externe technische dienstverleners van Livios om de levering van de Producten toe te laten.

7. De intrekking van uw toestemming

U kan uw toestemming tot Verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Dergelijke intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de Verwerkingen die gebeuren in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst met Livios, noch aan de rechtmatigheid van de Verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

8. Duur van het bijhouden van de Persoonsgegevens

Met betrekking tot de Producten, Diensten, Tools van Livios worden uw Persoonsgegevens bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor Livios om het doel van de Verwerking te verwezenlijken of om haar contractuele verbintenissen na te komen. Deze periode eindigt vijf jaar na de laatste dag van de maand waarin u voor het laatst uw gegevens heeft achtergelaten op Livios, voor het laatst heeft ingelogd met uw account, of u hebt uitgeschreven op de nieuwsbrief, behoudens bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een kortere duur.

9. Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

U beschikt over het recht Livios te verzoeken om inzage van uw Persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens of de wissing van uw Persoonsgegevens.  Dergelijke wissing van Persoonsgegevens is niet mogelijk indien de Verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Livios of voor de uitoefening of onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

10. Beperking van de Verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de Verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de Persoonsgegevens zou betwisten, indien de Verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de Persoonsgegevens en indien u de Persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl Livios de Persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. Livios zal in dergelijk geval uw Persoonsgegevens enkel nog opslaan.

11. Overdraagbaarheid van Persoonsgegevens

U heeft het recht om de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan Livios heeft verstrekt te verkrijgen of om die Persoonsgegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de Verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Livios of voor de uitoefening of onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

12. Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde Verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Livios of wanneer dit besluit berust op uw toestemming.

13. Uitoefening van uw rechten

U kan de rechten vermeld in punten 4 tot en met 10 van deze privacyverklaring uitoefenen door een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te richten aan Livios of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken.

14. Veiligheid

Livios heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw Persoonsgegevens verzameld op de website (en op enige andere wijze) alsook elke andere niet-toegestane Verwerking van uw Persoonsgegevens te vermijden. 

In geen geval kan Livios verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw Persoonsgegevens. 

Livios is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar zij in haar website verwijst en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Aangezien de privacyverklaring van deze websites kunnen verschillen van dat van Livios, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

15. Klachten

Indien u meent dat de Verwerking van uw Persoonsgegevens door Livios een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

16. Wijzigingen in onze privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

17. Contact

Indien u vragen hebt over de privacyverklaring van Livios, kan u contact opnemen met Livios
Contactgegevens:
E-mail: info@livios.be
Adres: Wijerstraat 4, 3520 Zonhoven
Telefoon: 011/600.999

18. Cookiebeleid

a) Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan deze website cookies opgeslagen op de harde schijf van uw computer, zodat u bij een volgend bezoek aan deze website als gebruiker wordt herkend. Door Livios, onderdeel van De Persgroep Publishing, kan zo informatie over uw gebruik van deze website en van andere websites worden verzameld. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail- en telemarketingacties. Voor zover Livios met behulp van cookies persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt Livios die conform de bepalingen van deze Privacy- en cookieverklaring.

b) Waarom gebruiken wij cookies?

Livios maakt voor haar website en applicaties die toegankelijk zijn via het internet, gebruik van cookies. In dit geval omvatten verwijzingen naar “Diensten” tevens alle producten, diensten en tools van Livios.

Livios maakt in het bijzonder gebruik van cookies om:

 • de kwaliteit en functionaliteiten van de online-Diensten te verbeteren;
 • te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van online-Diensten en om statistieken op te stellen teneinde de kwaliteit en effectiviteit van onze websites en online-Diensten te meten;
 • de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties als onderdeel van de online-Diensten te tonen.

c) Welke cookies gebruikt Livios?

 • Functionele en niet functionele cookies

Er zijn verschillende soorten cookies. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de online-Diensten, en kunnen aldus geplaatst worden zonder jouw toestemming. Noodzakelijke cookies stellen u in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Het gaat hier bijvoorbeeld om cookies die ervoor zorgen dat u niet telkens opnieuw uw gegevens moet invullen wanneer u gebruik wil maken van de Diensten van Livios. Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de online-Diensten vragen wij uw toestemming alvorens deze te plaatsen.

 • Performance cookies

Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken.)

 • Advertising cookies

Advertising cookies zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen. Onze websites gebruiken o.m. Double-click (verzamelt gegevens over het bekijken van pagina's en advertenties, en kan een gebruikersprofiel opstellen. Dit gebeurt in principe anoniem tenzij de gebruiker zich kenbaar maakt via zijn Google-account). Verder plaatst ook onze advertentiepartner MediaDonuts zogenaamde ‘third party’ cookies. Hierdoor kan het zijn dat u aangepaste advertenties te zien krijgt op deze of op derden sites (remarketing) die zijn gebaseerd op het surfgedrag op deze site. MediaDonuts heeft expliciet geen toegang tot uw identiteitsgegevens. De site maakt ook gebruik van een Add-on van AddThis.com voor de integratie van Social Media Buttons die het mogelijk maakt om content te delen via Facebook, Twitter ... Bij het gebruik van deze dienst wordt ook een cookie geïnstalleerd om aan remarketing te doen.

 • Livios en/of De Persgroep Publishing cookies en cookies van derde partijen

Sommige cookies plaatst Livios en/of De Persgroep Publishing zelf. Deze cookies zijn gemaakt door of voor Livios en/of De Persgroep Publishing, worden door Livios en/of De Persgroep Publishing op uw computer opgeslagen en alleen Livios en/of De Persgroep Publishing heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Zoals reeds vermeld worden er echter ook door derden cookies geplaatst via de website van Livios. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen en worden door derde partijen op uw computer opgeslagen.

d) Bewaartermijn

In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als u uw browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan deze website worden uitgelezen. Cookies bewaren we tot maximum 1 jaar na uw laatste sitebezoek. 

e) Hoe kan u cookies weigeren en verwijderen?

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de website van Livios geen nieuwe cookies meer ontvangt, of slechts bepaalde soorten cookies. De wijze waarop verschilt per browser: raadpleeg eventueel de help functie van uw browser. Daar kan u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. NB: als u helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient u deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die u gebruikt. Als u cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat u geen toegang heeft tot bepaalde Diensten.