livios logo

Ook een bouwvergunning heeft een houdbaarheidsdatum

Mag ik altijd gebruik maken van mijn stedenbouwkundige vergunning. “Neen, dat mag niet,” reageert onze jurist kordaat. “Een stedenbouwkundige vergunning, of een bouwvergunning in de volksmond, wordt verleend op een bepaald ogenblik, rekening houdende met de op dat ogenblik geldende stedenbouwkundige toestand van het onroerend perceel. Deze toestand kan echter in de loop der jaren veranderen. Vandaar dat het logisch is dat een stedenbouwkundige vergunning slechts voor een beperkte tijdspanne geldig blijft en dat ze - op straffe van verval - binnen een bepaald tijdsbestek moet benut worden.

Termijn

Binnen welke termijn moet er dan gebruikgemaakt worden van de stedenbouwkundige vergunning? Dit hangt volledig af van de datum waarop deze vergunning werd verleend. Je kan geconfronteerd worden met drie situaties:

 • ofwel werd de bouwvergunning afgeleverd voor 1 mei 1999: als je binnen één jaar na het verlenen van deze vergunning niet met de uitvoering was begonnen, dan was en is deze vergunning vervallen. Op basis van artikel 50 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, kon men echter als betrokkene wel aan het college van burgemeester en schepenen vragen om deze termijn met één jaar te verlengen;
 • ofwel werd jouw bouwvergunning verleend tussen 1 mei 1999 en 1 mei 2000: deze vergunning verviel als je binnen de twee jaar na afgifte van deze vergunning niet met de uitvoering van de werken was begonnen;
 • ofwel werd de stedenbouwkundige vergunning na 1 mei 2000 afgeleverd: overeenkomstig artikel 128 van het huidige decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij decreet van 26 april 2000, vervalt uw vergunning automatisch in volgende drie gevallen:
  • indien je binnen de twee jaar, na afgifte van deze vergunning, niet effectief met de verwezenlijking van deze vergunning van start bent gegaan. Deze termijn begint op de dag waarop deze stedenbouwkundige vergunning definitief werd verkregen;
  • als de werken gedurende een periode van meer dan twee jaar werden onderbroken;
  • als het gebouw niet (volledig) winddicht is binnen de drie jaar na het aanvangen van de werken

Uitzonderingen

Zoals altijd zijn er ook in dit geval enkele uitzonderingen. We zetten ze even op een rijtje:

 • deze vervaltermijnen worden geschorst gedurende de periode waarbinnen een annulatieberoep bij de Raad van State aanhangig is;
 • de stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting waarvoor tevens een milieuvergunning of een melding nodig is, wordt geschorst zolang de milieuvergunning nog niet is verleend of de melding van een inrichting nog niet is gebeurd. In zo'n geval gaat de vervaltermijn pas in op de dag dat de milieuvergunning wordt verleend of op de dag waaop de melding is gebeurd.

Wanneer tijdig gebruik werd gemaakt van de bouwvergunning, krijgt ze een definitief karakter en blijft ze onbeperkt geldig in de tijd. De geldigheidsduur van de stedenbouwkundige vergunning slaat dus enkel op het tijdig aanvangen van de werken. Is eenmaal aan deze eis voldaan, dan is de stedenbouwkundige vergunning definitief verkregen en kunnen de werken onbeperkt in de tijd behouden blijven.

Let wel op, tijdig aanvangen met de werken kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Daarom vraagt de wetgever dat een reëel begin van de uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning merkbaar is. Als je dus als vergunningshouder binnen de twee jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning alleen maar als symbolisch te kwalificeren werken hebt uitgevoerd - zoals bijvoorbeeld het oprichten van een muurtje met enkele stenen - dan wordt de bouwvergunning alsnog als vervallen beschouwd. Toch zal dit geval per geval afzonderlijk dienen beoordeeld te worden en in geval van twijfel zal de rechter het laatste woord in dit debat hebben.

12 dingen die je moet weten over verbouwregelgeving

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwregelgeving/ook-een-bouwvergunning-heeft-een-houdbaarheidsdatum/